088 7988448

Вход

Регистрация

След създаване на акаунт вие ще можете да следите статуса на вашето плащане, за да следите за потвърждение.
Потребителско име*
Парола*
Потвърди парола*
Първо име*
Фамилия*
Електронна поща*
Телефон*
Адрес за контакт
Страна*
* Създаването на акаунт означава, че сте съгласни с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Моля, приемете всички условия, преди да преминете към следващата стъпка

Вече си член?

Вход

Консултации относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

БЪЛГАСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ И СПОРТ
представя на своите членове консултации относно Националната
програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност в съответствие
с по чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) е утвърдена на
основание чл. 48, ал. 3 от Правилника за прилагането на Закона за
хората с увреждания (ППЗХУ)- 2021 г.
Програмата се състои от 2 /два/ Компонента:
КОМПОНЕНТ 1 „ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” ОТ
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА
И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ
За финансиране по К1 от НП може да кандидатства всяко лице с трайно
увреждане с изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на
Закона за хората с увреждания. Тази оценка се изготвя в дирекция „Социално
подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на
лицето и служи за служебна проверка на декларирани обстоятелства от
кандидата за идентифицирането му като обект на Програмата.

 • Допустим кандидат по К1 от НП е всяко физическо лице – собственик на
  индивидуална жилищна сграда (еднофамилна или многофамилна с до 3
  самостоятелни обекта), което е с трайно увреждане, придвижващо се с
  инвалидна количка, или в чието семейство има член или дете с трайно
  увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с постоянен или настоящ
  адрес в същата сграда;
 • Допустим кандидат по К1 от НП е всяко юридическо лице – сдружение, което
  е учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС),
  когато в жилищната сграда има собственик на жилище, който е лице с трайно
  увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има
  член или дете с трайно увреждане, придвижващ/о се с инвалидна количка, с
  постоянен или настоящ адрес в същата сграда.
  КОМПОНЕНТ 2 „ЛИЧНА МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛНАТА
  ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА
  МОБИЛНОСТ
  I. ДОПУСТИМИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДОПУСТИМИ
  КАНДИДАТИ ПО КОМПОНЕНТ 2 НА ПРОГРАМАТА
 1. Допустимо по Компонент 2 на Програмата може да бъде проектно
  предложение за следните дейности:
  1.1. изменение в конструкцията при приспособяване/преустройство на органите
  за управление на МПС;
  1.2. закупуване на МПС с извършено изменение (фабрично или извън фабрично)
  в конструкцията (приспособяване/преустройство) на органите за управление.
  Финансирането не включва разходите, свързани с прехвърлянето и
  регистрирането на закупеното МПС;
  1.3. изменение в конструкцията при монтиране на помощно
  съоръжение/приспособление за качване/сваляне на инвалидна количка в МПС.
  1.4. обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от
  кандидата, при липса на такава.
 2. Допустими кандидати по Компонент 2 на Програмата са:
 • хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници,
  въз основа на медицинска експертиза и документ за оценка на физическата
  годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за
  управление на моторно превозно средство (МПС) от транспортните областни
  лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска
  експертна комисия (ТЦЛЕК).
 1. Финансирането по т. 1.4 е допустимо едновременно с поне една от дейностите
  по т. 1.1, т.
  1.2 и т. 1.3.
 2. За финансиране по т.1.3 може да кандидатства и човек с трайно увреждане с
  доказан дефицит на долни и горни крайници, въз основа на медицинска
  експертиза, който се придвижва с инвалидна количка и не е физически годен за
  водач на МПС.
Предишна публикация

Подобни публикации

Оставете коментар